تعهدنامه سبز ولووپنتا

تعهدنامه سبز ولووپنتا

تعهدنامه سبز ولووپنتا

یکی از ارزش های هسته ای ولووپنتا داشتن کیفیت و ایمنی با یکدیگر است. تعهدنامه سبز ولووپنتا شامل:

طراحی دستورالعمل ها و روش ها

توسعه موتورهای دیزلی که بتوانند با سوخت های تجدیدپذیر در آینده کار کنند.

موتورهای فوق العاده مدرنی که کارکردی عالی دارند بو با انتشار دود مطابق با قوانین جدید مطابقت می کنند.

استانداردهای عملیاتی برای کاهش اثر محیطی

بهبود مصرف سوخت و کاهش جاپای محیطی

توسعه و تحقیقات در زمینه راه حل های هیبریدی که به طور معنی داری انتشار دود را کاهش می دهند

همکاری با OEM در زمینه تحلیل چرخه درایو برای بهینه سازی مصرف سوخت

پیشرفت های مداوم در فناوری احتراقی که می تواند به طور چشمگیری انتشار دود را کاهش بدهد

برای تکمیل اطلاعات فنی خود می توانید از سایت www.volvopenta.com دیدن کنید.

اگر آینده ای را می خواهیم که هم شرایط اقتصادی مناسبی داشته باشیم هم پایداری حفظ شود نیاز داریم تضمین شود که به محیط آسیب وارد نشود که به همین صنعت سبز می گویند. باید به کشورهای در حال توسعه کمک کرد تا به سمت و سوی فناوری های پاک حرکت کنند و پیمان های محیط زیستی را اجراسازی کنند. برای نمونه UNIDO به کشورهای درحال توسعه کمک می کند تا صنایعی با میزان کربن کم و در عین حال کارآ را توسعه دهند و خدمات و متخصصانی را برای ایشان فراهم می آورند تا الگوهای پایدار تولیدی را بهبود دهند. این می تواند خبر خوبی برای همه ما و همچنین برای اقلیم جهانی باشد.

هدف انتخاب صنایع سبز در کشور

اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در بین ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪی وﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ

اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺗﺸﻮﯾﻖ وﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎ ﻫﺶ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ.

ارﺗﻘﺎء وﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *